image1 image2 image3
Jesteś tutaj:

Krwiodawstwo

Krwiodastw

Opieka nad chorym

Opieka nad chorym w domu

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego PDF Drukuj Email
sobota, 21 stycznia 2012 14:22

Do wypożyczenia posiadamy następujący sprzęt;

 • łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie, umożliwia optymalną opiekę nad pacjentem długotrwale unieruchomionym
 • materac przeciwodleżynowy
 • podnośnik wannowy, umożliwiający osobie chorej zjechać na dno wanny i z powrotem
 • wózek inwalidzki standardowy. Posiada koła na szybkozłącze, widełki antywywrotne, hamulce, regulowane podnóżki i podłokietniki. Konstrukcja umożliwiająca łatwe składanie i rozkładanie wózka.
 • rower rehabilitacyjny- stacjonarny magnetyczny.
 • Rotor stacjonarny do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych
 • balkonik do nauki chodzenia z mechanizmem dolnego stopu
 • stepper - przenośny do ćwiczeń kończyn dolnych
 • krzesło toaletowe
 • basen do mycia włosów
 • i wiele innych urządzeń

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnegoSprzęt użyczany jest osobom niepełnosprawnym i potrzebującym, w tym  poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Okres wypożyczenia ustala się wstępnie na 3 miesiące, z możliwością przedłużenie.

Podstawą wypożyczenia sprzętu stanowi umowa użyczenia, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron. Przy zawarciu umowy wymagane są następujące dokumenty;

 • podanie z prośbą o wypożyczenie
 • przedstawienie dowodu osobistego
 • przedstawienie zaświadczenia od lekarza ze wskazaniem rodzaju sprzętu, oraz         okresu w którym pacjent winien z niego korzystać
 • złożenie stosownego oświadczenia
 • wpłacenie wymaganej kaucji /25% wartości sprzętu/

Prowadzimy również usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego.

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze OR PCK w Biłgoraju, ul. 3-go Maja 77 lub pod nr telefonu 84 686 26 61

Regulamin Wypożyczalni
Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego
Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Biłgoraju

I. Postanowienia ogólne

1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju, zwana dalej „Wypożyczalnią”  świadczy usługi wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu biłgorajskiego
2. Sprzęt rehabilitacyjny stanowiący własność ZR PCK w Biłgoraju, zakupiony ze środków pochodzących z nawiązek sądowych, a także pozyskiwany od osób i instytucji w formie darowizny,  wypożyczany jest nieodpłatnie osobom niepełnosprawnym i potrzebującym poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, zamieszkałym na terenie powiatu biłgorajskiego , zwanym dalej „Biorący w użyczenie”.
3. Biorący w użyczenie winien dbać o użyczony sprzęt  ze szczególną troską ponosząc za niego  odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności za szkody określone ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności:
użyczony sprzęt musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem
użyczony sprzęt winien być zwrócony w stanie niepogorszonym
4. Dla każdego sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni założona jest „Karta Ewidencyjna Sprzętu”
z jego numerem inwentarzowym oraz opisem stanu technicznego, zwana dalej „Kartą”.
5. Ewentualne usterki w wypożyczanym sprzęcie są ujęte w Karcie, która każdorazowo przy wypożyczeniu jest podpisywana przez beneficjenta i pracownika Wypożyczalni. Karta stanowi podstawę rozstrzygania ewentualnych sporów.
6. ZR PCK w Biłgoraju może wyrazić zgodę na przekazanie za odpowiednią odpłatnością sprzęt innej instytucji, organizacji lub osobie niepełnosprawnej, gdy na stanie jest sprzęt, który jest tylko magazynowany i nie znajduje chętnych do wypożyczenia.

II. Zasady wypożyczania sprzętu

1. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa użyczenia zawarta pomiędzy Kierownikiem Biura ZR PCK w Biłgoraju a Biorącym w użyczenie, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.
2. Przy zawarciu umowy Biorący w użyczenie ma obowiązek:

 • przedstawienia dowodu tożsamości,
 • przedstawienia zaświadczenia od lekarza ze wskazaniem rodzaju sprzętu oraz okresu w którym pacjent winien z niego korzystać,
 • złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni i ze  sposobem użytkowania sprzętu,
 • podania danych osobowych najbliższego członka rodziny Biorącego w użyczenie lub innej osoby odpowiedzialnej za zwrot sprzętu w przypadku niemożności osobistego zwrotu przez  Biorącego w użyczenie.

3. Jeżeli osoba wskazana przez lekarza w zaświadczeniu nie może osobiście wypożyczyć sprzętu,    w jej imieniu może wystąpić i podpisać umowę inna osoba, na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia, po przedstawieniu dokumentów wymienionych w pkt.2 oraz własnego dowodu tożsamości.
4. Jeżeli osoba wskazana przez lekarza w zaświadczeniu nie może udzielić innej osobie pisemnego upoważnienia, w jej imieniu może wystąpić osoba wskazana przez lekarza. W takim przypadku zaświadczenie lekarskie musi zawierać dodatkową informację, że Biorący w użyczenie ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie udzielić upoważnienia.
5. Sprzęt użycza się nieodpłatnie, po wpłaceniu przez Biorącego w użyczenie wymaganej kaucji, tj 25% wartości sprzętu
6. Kaucja zwracana jest w całości po zwrocie wypożyczonego sprzętu w ustalonym terminie, czystego i bez uszkodzeń.
7. W przypadku uszkodzenia sprzętu, wpłacona kaucja jest zatrzymana do czasu dokonania naprawy. Wypłacana kaucja jest pomniejszana o koszt naprawy i transportu. W przypadku, gdy koszt naprawy przekracza  wartość wpłaconej kaucji Biorący w użyczenie obowiązany jest do dopłaty różnicy w terminie siedmiu dni od daty zawiadomienia o kosztach naprawy.
8. W przypadku całkowitego zniszczenia wypożyczonego sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Biorący w użyczenie, zobowiązany jest on do zakupu tego sprzętu lub zwrotu równowartości tego sprzętu w terminie trzydziestu dni od otrzymania pisemnego wezwania.
9. Okres wypożyczenia biegnie od następnego dnia po wydaniu sprzętu i nie może być dłuższy niż sześć miesięcy.
10. Ewentualne przedłużenie okresu wypożyczenia może nastąpić w okresie obowiązywania umowy użyczenia, nie później niż na 10 dni przed jej wygaśnięciem, po ponownym przedłożeniu aktualnego zaświadczenia od lekarza zawierającego informacje, o których mowa w pkt. 2b niniejszego Regulaminu oraz uzyskaniu zgody dyrektora MOPR, z zastrzeżeniem, że nie będzie zgłoszeń kolejnych osób zainteresowanych jego wypożyczeniem.
11. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w terminie, ZR PCK w Biłgoraju obciąży Biorącego w użyczenie karą umowną w wysokości 0,25% wartości sprzętu za każdy dzień opóźnienia. Po przekroczeniu sześćdziesięciu dni od ustalonej daty wypożyczenia,  sprawa kierowana jest do sądu po uprzednim pisemnym wezwaniu.
12. Zacieranie przez Biorącego w użyczenie cech i numerów inwentarzowych wypożyczanego sprzętu jest niedozwolone pod rygorem nie przyjęcia sprzętu i konieczności zapłacenia równowartości tego sprzętu.
13. Biorący w użyczenie nie będzie obciążany kosztami naturalnego zużycia wypożyczonego sprzętu, wynikającymi z jego prawidłowej eksploatacji.
14. W przypadku ustania wskazań do dalszego stosowania wypożyczonego sprzętu, Biorący w użyczenie jest zobowiązany do jego niezwłocznego zwrotu.

III. Zasady ewidencjonowania usług

1. Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje numer katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której  uwidacznia się datę użyczenia i zwrotu sprzętu, stanowiącego podstawę wydania sprzętu, numer zawartej umowy, datę faktycznego zwrotu sprzętu, numer „Zaświadczenia” stanowiącego podstawę zwrotu kaucji oraz uwagi dotyczące stanu zwracanego sprzętu.

IV. Postanowienia końcowe

1. ZR PCK zastrzega sobie prawo sprawdzenia danych przedstawianych przez Biorącego w użyczenie oraz kontroli sposobu użytkowania wypożyczonego sprzętu.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania wypożyczonego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, PCK ma prawo rozwiązania zawartej umowy w trybie natychmiastowym.
3. Koszty transportu sprzętu w każdym przypadku ponosi Biorący w użyczenie.
4.Wypożyczalnia ma prawo, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, gromadzić i przetwarzać dane osobowe osób korzystających z jej usług, na co Biorący w użyczenie wyraża zgodę.

Załączniki:

Poprawiony: czwartek, 26 stycznia 2012 10:43